A-A+

【javascript】JS数组常用方法操作

2017年11月23日 JavaScript 暂无评论 阅读 2,780 views 次

1、push 添加最后一项

在数组末尾添加一项,并返回数组的长度, 可以添加任意类型的值作为数组的一项。

var arr = [1,2];
arr.push(6)   // arr: [1,2,6]
arr.push('aa') // arr: [1,2,6,"aa"]
arr.push(undefined) // arr: [1,2,6,"aa",undefined]
arr.push({a: "A", b: "B"}) // [1,2,6,"aa",undefined,{a: "A", b: "B"}]

2、unshift 在最前面添加一项

var arr = [1,2];
arr.unshift(9)   // [9, 1, 2]
arr.unshift('aa')  // ['aa',9, 1, 2]

3、pop 删除最后一项

删除最后一项,并返回删除元素的值;如果数组为空则返回undefine。对数组本身操作

var arr = [1,2,3,4,5];
arr.pop()    // arr: [1, 2, 3, 4]
arr.pop()    // arr: [1, 2, 3]

4、shift 删除最前面一项

var arr = [1,2,3,4,5];
arr.shift()   // [2, 3, 4, 5]
arr.shift()   // [3, 4, 5]

5、slice截取(切片)数组 得到截取的数组

不改变原始数组,得到新的数组

slice(start,end)

var arr = [1,2,3,4,5];
var a = arr.slice(1)    // a: [2,3,4,5]
var a = arr.slice(1,3)   // a: [2,3]
var a = arr.slice(3,4)   // a: [5]

6、splice剪接数组

改变原数组,可以实现shift前删除,pop后删除,unshift前增加,同push后增加一样的效果。索引从0开始

splice(index,howmany,item1,.....,itemX)

var arr = [1,2,3,4,5];

push: arr.splice(arr.length, 0, 6) // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
unshift: arr.splice(0, 0, 6)    // [6, 1, 2, 3, 4, 5]
pop: arr.splice(arr.length-1, 1)  // [1, 2, 3, 4]
shift: arr.splice(0, 1)       // [2, 3, 4, 5]

arr.splice(1)  // [1]
arr.splice(1, 2)  // [1, 4, 5]
arr.splice(1, 0, 'A')  // [1, "A",2,3, 4, 5]
arr.splice(1, 2, 'A', 'B')  // [1, "A", "B", 4, 5]

7、concat 数组合并

合并后得到新数组,原始数组不改变

var arr1 = [1,2];
var arr2 = [3,4,5];
var arr = arr1.concat(arr2)   // [1,2,3,4,5]

8、indexOf 数组元素索引

并返回元素索引,不存在返回-1,索引从0开始

var arr = ['a','b','c','d','e']; 
arr.indexOf('a');    //0
arr.indexOf(a);     //-1
arr.indexOf('f');    //-1
arr.indexOf('e');    //4

9、join 数组转字符串

var a, b;
a = [0, 1, 2, 3, 4];
b = a.join("-");  // 0-1-2-3-4

10、reverse 数组翻转

并返回翻转后的原数组,原数组翻转了

var a = [1,2,3,4,5]; 
a.reverse()//a:[5, 4, 3, 2, 1] 返回[5, 4, 3, 2, 1]
标签:

给我留言