【javascript】JS数组常用方法操作

【javascript】JS数组常用方法操作
1、push 添加最后一项 在数组末尾添加一项,并返回数组的长度, 可以添加任意类型的值作为数组的一项。 var arr = [1,2]; arr.push(6) // arr: [1,2,6] arr.push('aa') // arr: [1,2,6,"aa"] arr.push(undefined) // arr: [1,2,6,"aa",undefined] arr.push({a: "A", b: "B"}) // [1,2,6,"aa",undefined,{a: "A", b: "B"}] 2、unshift 在最前面添加一项 var arr = [1,2]; arr.unshift(9) //...